FAQs Complain Problems

FM संचालन अनुमति

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
प्रशासन शाखा
सेवा दिने कार्यालय: 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्क: 
नियमानुसार
आवश्यक कागजातहरु: 

क) अनुसूचि १ बमोजिमको ढांचामा निवेदन दिनुपर्ने ।
ख) प्रसारण संस्था दर्ताको प्रमाणपत्र, सम्बन्धित विधान
ग) संचालकहरुको नागरिकताको प्रतिलिपि ।
घ) ईजाजत लिन खोजेको विषयको आर्थिक, प्राविधिक तथा व्यवशायिक पत्रमा विस्तृत अध्ययन गर्न लगाई तयार गरेको प्रतिवेदन ।