FAQs Complain Problems

सहकारी दर्ता

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
३० दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारी: 
प्रशासन शाखा
सेवा दिने कार्यालय: 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्क: 
नियमानुसार
आवश्यक कागजातहरु: 

क) प्रस्तावित संस्थाको नाम, ठेगाना, उद्धेस्य, मुख्य कार्य, कायक्षेत्र, दायित्व, सदस्य संख्याको विवरण पेश गर्नुपर्ने ।
ख) अनुसूचि १ को ढाँचामा दरखास्त फाराम दिनुपर्ने ।
ग) सहकारी संस्थाको प्रस्तावित विनियम २ प्रति ।
घ) सहकारी संस्था सन्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन ।
ङ) सदस्यले लिन स्वीकार गरेको शेयर संख्या र शेयर रकमको विवरण ।
च) अन्य कागजात कार्यविधिमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।