FAQs Complain Problems

पूर्व कर्मचारी

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
बैकुण्ठ पौडेल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रशासन शाखा cao.barengmun@gmail.com 9857632328
पदम बहादुर थापा लेखापाल लेखा padam.barengmun@gmail.com ९८४७६२४९२५
हिरा थापा रोजगार संयोजक hira.barengmun@gmail.com ९८४३२४१३५६
प्रेम बहादुर थापा हमाल लेखापाल लेखा शाखा 9857688999
नेत्र प्रसाद शर्मा प्रा.सहायक, पशु सेवा पशु ९८५७६२३२०७
चन्द्रकान्त कुमार भुज प्रा.सहायक, कृषी सेवा कृषी chandrakantbhooj123@gmail.com ९८६७८५७५६७
अनकलाल शर्मा सव इन्जिनियर प्राबिधिक शाखा anak.barengmun@gmail.com