FAQs Complain Problems

समाचार

“घ” वर्गको निर्माण व्यवशायी ईजाजत पत्र नविकरण÷प्रतिलिपि

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
राजस्व/प्रशासन/प्राविधिक शाखा
सेवा दिने कार्यालय: 
गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्क: 
रु.१००० थप जरिवाना रु २०००।
आवश्यक कागजातहरु: 

क) नविकरण गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको निवेदन
ख) प्रचलित कानून बमोजिम तिर्नुपर्ने कर तिरेको निस्सा
ग) कर कार्यालयबाट प्राप्त करचुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
घ) अनुसूचि ४ बमोजिमको पासबुक(निर्माण व्यवसायीबाट भएका सार्वजनिक निर्माण कार्यको अभिलेख विवरण)
पुनश्च ः–“घ” वर्गको निर्माण व्यवशायीको लागि आर्थिक क्षमता, मुख्य जनशक्ति विवरण र मेशिन÷उपकरण कार्यविधिमा तोकिए बमोजिम हुनुपर्नेछ ।