FAQs Complain Problems

बिद्यालय भवन पुर्ननिर्माण सम्बन्धमा

प्रस्तुत बिषयमा "जिल्ला कार्यान्यवन इकाई, प्रदेश नं ४, बागलुङ" कार्यालयको च.नं १४७ मिति २०७५/०६/२१ को पत्रानुसार प्राप्त सूचना बमोजिम यस गाउँपालिका अन्तर्गतका भूकम्पले क्षति भई पुर्ननिर्माण गर्नुपर्ने  बिद्यालयहरुलाई भवन निर्माणको लागि निबेदन पेश 

गर्नुहुन अनुरोध छ । 

साथै उक्त पत्र यसै पत्रसाथ संलग्न गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष: