FAQs Complain Problems

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- कानुन
सेवा समयः- सोहि दिन दर्ता गरिनेछ । तर विवाद समाधान प्रतिवादी उपस्थित भएको मितिले ३ महिना भित्र सकिनेछ
जिम्मेवार अधिकारीः- कानुन शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- रु. ३००|
आवश्यक कागजातहरुः-

क) कानून बमोजिम हकदैया पुगेको व्यक्तिले समिति समक्ष उजुरी गर्दा अनुसूचि १ बमोजिमको ढांचामा दर्ता गराउने ।
ख) कुनै किसिमको क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने अथवा वण्डा लगाउनपर्ने अवस्थाको उजुरीहरुको हकमा त्यस्तो क्षतिपूर्ति वा वण्डा वा चलनको लागि सम्बन्धित अचल सम्पत्तिको विवरण खुलेको हुनुपर्नेछ ।
तर प्रतिवाद दर्ताको हकमा,
ग) प्रतिवादीले म्याद वा सूचना प्राप्त भएपछि म्याद वा सूचना तोकिएको समयावधि भित्र उजुरी प्रशासन समक्ष आफै वा वारेस मार्फत लिखित प्रतिवाद अनुसूचि ५ बमोजिमको ढांचामा दर्ता गराउने ।

सेवा प्रकारः- संघ संस्था
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रशासन शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- नियमानुसार
आवश्यक कागजातहरुः-

क) अनुसूचि १ बमोजिमको ढांचामा निवेदन दिनुपर्ने ।
ख) प्रसारण संस्था दर्ताको प्रमाणपत्र, सम्बन्धित विधान
ग) संचालकहरुको नागरिकताको प्रतिलिपि ।
घ) ईजाजत लिन खोजेको विषयको आर्थिक, प्राविधिक तथा व्यवशायिक पत्रमा विस्तृत अध्ययन गर्न लगाई तयार गरेको प्रतिवेदन ।

सेवा प्रकारः- संघ संस्था
सेवा समयः- ३० दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रशासन शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- नियमानुसार
आवश्यक कागजातहरुः-

क) प्रस्तावित संस्थाको नाम, ठेगाना, उद्धेस्य, मुख्य कार्य, कायक्षेत्र, दायित्व, सदस्य संख्याको विवरण पेश गर्नुपर्ने ।
ख) अनुसूचि १ को ढाँचामा दरखास्त फाराम दिनुपर्ने ।
ग) सहकारी संस्थाको प्रस्तावित विनियम २ प्रति ।
घ) सहकारी संस्था सन्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन ।
ङ) सदस्यले लिन स्वीकार गरेको शेयर संख्या र शेयर रकमको विवरण ।
च) अन्य कागजात कार्यविधिमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।

सेवा प्रकारः- व्यवसाय
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- राजस्व/प्रशासन/प्राविधिक शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- नविकरण रु.२०००। प्रतिलिपि ५००।
आवश्यक कागजातहरुः-

क) ईजाजत पत्र हराए वा नासिएकोमा प्रतिलिपि पाउन निवेदन दिनुपर्ने

सेवा प्रकारः- व्यवसाय
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- राजस्व/प्रशासन/प्राविधिक शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- रु.१००० थप जरिवाना रु २०००।
आवश्यक कागजातहरुः-

क) नविकरण गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको निवेदन
ख) प्रचलित कानून बमोजिम तिर्नुपर्ने कर तिरेको निस्सा
ग) कर कार्यालयबाट प्राप्त करचुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
घ) अनुसूचि ४ बमोजिमको पासबुक(निर्माण व्यवसायीबाट भएका सार्वजनिक निर्माण कार्यको अभिलेख विवरण)
पुनश्च ः–“घ” वर्गको निर्माण व्यवशायीको लागि आर्थिक क्षमता, मुख्य जनशक्ति विवरण र मेशिन÷उपकरण कार्यविधिमा तोकिए बमोजिम हुनुपर्नेछ ।

सेवा प्रकारः- व्यवसाय
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- राजस्व/प्रशासन/प्राविधिक शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- रु. ३०००
आवश्यक कागजातहरुः-

१. अनुसूचि १ बमोजिमको ढांचामा निम्न विषयहरु उल्लेख गर्नुपर्ने
क) दरखास्त पेश गर्ने फर्म वा कम्पनिको नाम र ठेगाना
ख) फर्म वा कम्पनिको प्रकृति उल्लेख गर्ने(प्राईभेट÷पब्लिक÷साझेदारी)
ग) सम्पर्कका लागि फर्म वा कम्पनिको आधिकारिक व्यक्तिको नाम, ठेगाना र सम्पर्क नम्बर उल्लेख गर्ने
घ) आर्थिक श्रोतको विवरण पेश गर्नुपर्ने
ङ) जनशक्तिको विवरण पेश गर्ने(प्राविधिक कर्मचारीको सर्टिफिगेटको प्रतिलिपि र निजको मन्जुरीनामा पेश गर्नुपर्ने)
च) आफ्नो स्वामित्वमा रहेका निर्माण सम्बन्धी सवारी साधन मेशीनरी औजारको विवरण (कार्यविधिमा उल्लेख भए बमोजिम)
छ) करचुक्ता गरेको प्रमाण कागजात

सेवा प्रकारः- संघ संस्था
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रशासन शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- नियमानुसार
आवश्यक कागजातहरुः-

• कार्यक्रम संचालन अनुमति दिने बारेको निबेदन
• संस्था दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
• अन्य कुनै प्रमाण कागजातहरुको प्रतिलिपि
• संस्थाको बिधान १ प्रति

सेवा प्रकारः- योजना तथा कार्यक्रम
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- योजना शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- शुल्क नलाग्ने
आवश्यक कागजातहरुः-

१. योजना फरफारक गरिदिने वारेको निवेदन ।
२. प्राविधिकबाट मुल्याङ्कन भएको कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन ।
३. वडा कार्यालयबाट फरफारक गरिदिने वारेको सिफारिस पत्र ।
४. खर्चका प्रमाणित विल भरपाईहरु ।
५. आयोजना सार्वजनिक लेखा परीक्षण फारम
६. उपभोक्ता समिति÷अनुगमन समितिबाट आमभेलाको उपस्थितिमा योजना सम्पन्न भएको बेहोरा खुलेको खर्चका शिर्षकगत रुपमा अनुमोदन गरेको निर्णयको प्रतिलिपि
७. रु. ५ लाख भन्दा वढीको योजनाको लागि सूचना पाटी राखिएको फोटो ।
८. कार्यसम्पन्न भएका तस्विरहरु
९.गाउँपालिका स्थरिय अनुगमन समितिको प्रतिबेदन
१०. भौतिक पूर्वाधार वाहेकका कार्यक्रमहरुको हकमा कार्यक्रम सम्पन्न प्रतिवेदन ।

सेवा प्रकारः- योजना तथा कार्यक्रम
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- योजना शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- शुल्क नलाग्ने
आवश्यक कागजातहरुः-

१. योजना तथा कार्यक्रमको सम्झौताको लागि निवेदन ।
२. स्वीकृत लागत अनुमान
३. वडा कार्यालयको योजना सम्झौता गरिदिने वारेको सिफारिस
४. सरोकारवाला उपभोक्ताहरुको भेलाबाट निर्वाचित पदाधिकारीको रोहवरमा भएको उपभोक्ता समिति÷अनुगमन समिति गठनको निर्णयको प्रतिलिपि ।
५. संघसंस्था, समूह, क्लब, समिति आदी जस्ता आधिकारिक संस्थाद्वारा कार्यान्वयन गरिने योजना भए सोही समितिको आधिकारिक निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि ।
६. समितिका पदाधिकारीहरुको नागरिकताको प्रतिलिपि ।
७. भौतिक पूर्वाधार वाहेक अन्य कार्यक्रमको लागि कार्यक्रम प्रस्ताव

सेवा प्रकारः- घट्ना दर्ता
सेवा समयः- १ दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- पन्जिकाधिकारी
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- घटना घटेको ३५ दिनभित्र दर्ता गराएमा निशुल्क हुनेछ । ३५ दिनपछि, रु २०० लाग्नेछ ।
आवश्यक कागजातहरुः-

1. घटना घटेको ३५ दिने भित्र परिवारको मुख्य व्यक्तिले निवेदन दिने |
2. जन्म घरमा भएमा घर उल्लेख गर्ने र अस्पतालमा भएमा अस्पतालले दिएको जन्म दर्ता प्रमाणपत्र (birth certificate) |
3. नवजात शिशुको बाबु/आमाको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि ।
4. बसाई सराई गरेर आएका को हकमा बसाई सराई को प्रतिलिपि ।
5. सूचक (सूचना फारम भर्ने व्यक्ति ) एकाघरको जो पनि हुनसक्नु हुन्छ ।
6. कर्मचारी परिवारको हकमा सम्बन्धित कार्यालयको सिफारिस ।
7. कर्मचारी परिवारको हकमा सम्बन्धित कार्यालयको सिफारिस ।