FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
लैना पाडा संरक्षण कार्यक्रम संचालन कार्यविधि ,२०७७ ७९-८० 12/06/2022 - 15:00 PDF icon लैना पाडा संरक्षण कार्यक्रम 2079.pdf
लेखा समितिको कार्य सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 12/06/2022 - 14:58 PDF icon स्थानीय लेखा समिति कार्यविधि २०७९.pdf
स्थानीय तहमा वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७८ ७८/७९ 06/02/2022 - 16:31 PDF icon स्थानीय वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन_ नमूना_Veryfinalaugust19,2019(1).pdf
बरेङ प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७५ ७५/७६ 06/02/2022 - 16:30 PDF icon स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन.pdf
गाउँ कार्यपालिका (सहकारी ऐन), २०७४ ७४/७५ 06/02/2022 - 16:29 PDF icon सहकारी ऐन.pdf
बरेङ गाउँ शिक्षा (ऐन), २०७७ ७७/७८ 06/02/2022 - 16:27 PDF icon बरेङ शिक्षा ऐन २०७७.pdf
बरेङ गाउँपालिकामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन, २०७५ ७५/७६ 06/02/2022 - 16:25 PDF icon गाउँ विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७५.pdf
बरेङ गाउँपालिकाको खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७८ ७८/७९ 06/02/2022 - 16:24 PDF icon खानेपानी र स्वच्छता सम्बन्धी ऐन २०७८.pdf
स्थानीय राजस्व परामर्श समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 10/28/2021 - 16:29 PDF icon स्थानीय राजस्व परामर्श समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७८.pdf
स्थानीय तहको योजना प्रक्रियामा युवा सहभागितासम्बन्धी कार्यविधि २०७८ ७८/७९ 10/28/2021 - 16:28 PDF icon स्थानीय तहको योजना प्रक्रियामा युवा सहभागितासम्बन्धी कार्यविधि २०७८.pdf

Pages