FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
जोखिम संवेदनशील भू-उपयोग योजना ८०/८१ 03/05/2024 - 11:03 PDF icon PKG-3_Risk Report_Bareng final KD.pdf
राजपत्रमा प्रकाशित ऐनहरू ७९-८० 03/04/2024 - 12:38 PDF icon ऐनहरू २०७४-७५ देखि २०७९-८० सम्म.pdf
मुलुकी देवानी संहिताको परिचय र विभिन्न व्यवस्था ८०/८१ 09/26/2023 - 16:49 PDF icon १___-मुलुकी-देवानी-संहिताको-परिचय.pdf, PDF icon २-मुलुकी-देवानी-संहिताको-विवाह-र-सम्बन्धविच्छेद-सम्बन्धी-व्यवस्था.pdf, PDF icon ३-मुलुकी-देवानी-संहिताको-आमाबाबु-र-छोराछोरी-सम्बन्धी-व्यवस्था.pdf
आ.व.२०७४-०७५ देखि आ.व.२०७६-०७७ सम्मका कार्यविधि, नियमावली, मापदण्ड तथा निर्देशिका सङग्रह ८०/८१ 08/30/2023 - 16:17 PDF icon कार्यविधि २०७४-२०७६.pdf
बरेङ गा.पा. आन्तरिक राजस्व सुधार कार्ययोजना-२०७९ ८०/८१ 08/11/2023 - 14:22 PDF icon आन्तरिक राजस्व कार्ययोजना सुधार.pdf
बरेङ गाउँपालिका भू-उपयोग वर्गीकरण योजना-२०८० ८०/८१ 08/11/2023 - 14:20 PDF icon बरेङ गाँउपालिका भूउपयोग रिपोर्ट_5_6.pdf
बरेङ गाउँपालिका लैसस रणनीति-२०७९ ८०/८१ 08/11/2023 - 14:17 PDF icon लैसस रणनीति-२०७९.pdf
आ.व. २०७९-८० मा प्रकाशन भएका कार्यविधिहरू ७९-८० 05/16/2023 - 12:27 PDF icon कार्यविधिहरू,२०७९-८०.pdf
घरमा प्रसूति शून्य गाउँपालिका घोषणा पूर्व तयारी कार्यक्रम कार्यबिधि,२०७९ ७९-८० 04/09/2023 - 13:22 PDF icon घरमा प्रसुती शुन्य गाउँपालिका घोषणा पूर्व तयारी कार्यक्रम.pdf
बालबालिकाको हक अधिकार संरक्षण र प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 04/09/2023 - 13:21 PDF icon बाल अधिकार संरक्षण र संर्वद्धन सम्बन्धी कार्यविधि,२०७९.pdf

Pages