FAQs Complain Problems

साग्दी सत्यवती मेला

Read More

बरेङ गाउँपालिका- कौडे को डांडामा हिमपात

Read More

साग्दी सत्यवती मन्दिर

Read More

बरेङ गा.पा बराहकोट

Read More

Poll

तपाई यस पालिकाको सेवा प्रवाह सम्बन्धी के भन्नु हुन्छ ?

जन प्रतिनिधि

अध्यक्ष (९७७) ९८५७६२२५५१, 9857682100 उपाध्यक्ष ९८५११७०४५८
प्रवक्ता ९८४९४४१७९८

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
9857632328

सेवाहरु/नागरिक वडापत्र

सेवा प्रकारः- कानुन
सेवा समयः- सोहि दिन सर्जमिनको हकमा बढीमा ३ दिन मात्र
जिम्मेवार अधिकारीः- प्र.प्र.अ./आर्थिक प्रशाशन शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँपालिकाको कार्यलय
सेवा शुल्कः- ०
आवश्यक कागजातहरुः-
  1. निवेदन
  2. प्रहरी सर्जमिन मुचुल्का
  3. सम्बन्धित वडाको सिफारिस
सेवा प्रकारः- कानुन
सेवा समयः- सोहि दिन दर्ता गरिनेछ । तर विवाद समाधान प्रतिवादी उपस्थित भएको मितिले ३ महिना भित्र सकिनेछ
जिम्मेवार अधिकारीः- कानुन शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- रु. १००|
आवश्यक कागजातहरुः-

क) कानून बमोजिम हकदैया पुगेको व्यक्तिले समिति समक्ष उजुरी गर्दा अनुसूचि १ बमोजिमको ढांचामा दर्ता गराउने । ख) कुनै किसिमको क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने अथवा वण्डा लगाउनपर्ने अवस्थाको उजुरीहरुको हकमा त्यस्तो क्षतिपूर्ति वा वण्डा वा चलनको लागि सम्बन्धित अचल सम्पत्तिको विवरण खुलेको हुनुपर्नेछ । तर प्रतिवाद दर्ताको हकमा, ग) प्रतिवादीले म्याद वा सूचना प्राप्त भएपछि म्याद वा सूचना तोकिएको समयावधि भित्र उजुरी प्रशासन समक्ष आफै वा वारेस मार्फत लिखित प्रतिवाद अनुसूचि ५ बमोजिमको ढांचामा दर्ता गराउने ।

सेवा प्रकारः- संघ संस्था
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रशासन शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- रु. ३०००/-
आवश्यक कागजातहरुः-

क) अनुसूचि १ बमोजिमको ढांचामा निवेदन दिनुपर्ने । ख) प्रसारण संस्था दर्ताको प्रमाणपत्र, सम्बन्धित विधान ग) संचालकहरुको नागरिकताको प्रतिलिपि । घ) ईजाजत लिन खोजेको विषयको आर्थिक, प्राविधिक तथा व्यवशायिक पत्रमा विस्तृत अध्ययन गर्न लगाई तयार गरेको प्रतिवेदन ।

सेवा प्रकारः- संघ संस्था
सेवा समयः- ३० दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रशासन शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- नियमानुसार
आवश्यक कागजातहरुः-

क) प्रस्तावित संस्थाको नाम, ठेगाना, उद्धेस्य, मुख्य कार्य, कायक्षेत्र, दायित्व, सदस्य संख्याको विवरण पेश गर्नुपर्ने । ख) अनुसूचि १ को ढाँचामा दरखास्त फाराम दिनुपर्ने । ग) सहकारी संस्थाको प्रस्तावित विनियम २ प्रति । घ) सहकारी संस्था सन्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन । ङ) सदस्यले लिन स्वीकार गरेको शेयर संख्या र शेयर रकमको विवरण । च) अन्य कागजात कार्यविधिमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।

सेवा प्रकारः- व्यवसाय
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- राजस्व/प्रशासन/प्राविधिक शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- नविकरण रु.२०००। प्रतिलिपि ५००।
आवश्यक कागजातहरुः-

क) ईजाजत पत्र हराए वा नासिएकोमा प्रतिलिपि पाउन निवेदन दिनुपर्ने

सेवा प्रकारः- व्यवसाय
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- राजस्व/प्रशासन/प्राविधिक शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- रु.१००० थप जरिवाना रु २०००।
आवश्यक कागजातहरुः-

क) नविकरण गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको निवेदन
ख) प्रचलित कानून बमोजिम तिर्नुपर्ने कर तिरेको निस्सा
ग) कर कार्यालयबाट प्राप्त करचुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
घ) अनुसूचि ४ बमोजिमको पासबुक(निर्माण व्यवसायीबाट भएका सार्वजनिक निर्माण कार्यको अभिलेख विवरण)
पुनश्च ः–“घ” वर्गको निर्माण व्यवशायीको लागि आर्थिक क्षमता, मुख्य जनशक्ति विवरण र मेशिन÷उपकरण कार्यविधिमा तोकिए बमोजिम हुनुपर्नेछ ।

सेवा प्रकारः- व्यवसाय
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- राजस्व/प्रशासन/प्राविधिक शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- रु. ३०००
आवश्यक कागजातहरुः-

१. अनुसूचि १ बमोजिमको ढांचामा निम्न विषयहरु उल्लेख गर्नुपर्ने
क) दरखास्त पेश गर्ने फर्म वा कम्पनिको नाम र ठेगाना
ख) फर्म वा कम्पनिको प्रकृति उल्लेख गर्ने(प्राईभेट÷पब्लिक÷साझेदारी)
ग) सम्पर्कका लागि फर्म वा कम्पनिको आधिकारिक व्यक्तिको नाम, ठेगाना र सम्पर्क नम्बर उल्लेख गर्ने
घ) आर्थिक श्रोतको विवरण पेश गर्नुपर्ने
ङ) जनशक्तिको विवरण पेश गर्ने(प्राविधिक कर्मचारीको सर्टिफिगेटको प्रतिलिपि र निजको मन्जुरीनामा पेश गर्नुपर्ने)
च) आफ्नो स्वामित्वमा रहेका निर्माण सम्बन्धी सवारी साधन मेशीनरी औजारको विवरण (कार्यविधिमा उल्लेख भए बमोजिम)
छ) करचुक्ता गरेको प्रमाण कागजात

सेवा प्रकारः- संघ संस्था
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रशासन शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- नियमानुसार
आवश्यक कागजातहरुः-

• कार्यक्रम संचालन अनुमति दिने बारेको निबेदन
• संस्था दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
• अन्य कुनै प्रमाण कागजातहरुको प्रतिलिपि
• संस्थाको बिधान १ प्रति

जानकारी